Privacyverklaring

Privacyverklaring Rap Op Stap Horizont Limburg

Om als organisatie een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • Om een wettelijke verplichting na te komen
  • Voor de goede vervulling van onze dienstverlening
  • Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • Om je te informeren over onze activiteiten en/of om onze werking toe te lichten; op basis van bijvoorbeeld regelmatige nieuwsbrieven. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees.

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar beleid@horizontvzw.be of per brief naar:

Rap Op Stap Horizont Limburg
Albrecht Rodenbachstraat 20/6
3500 Hasselt.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit bij commission@privacycommission.be of per brief naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel.

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze door Horizont vzw gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26 september 2022